CONDICIONS GENERALS

SERVEI STUNDAGLAS

 CONTROL DE PRESENCIA I PROJECTES EN CLOUD 

CONDICIONS  DE LLLICENCIA  D’US, MANTENIMENT I SUPER T.

STUNDAGLAS – CONTROL DE PRESENCIA

CONTROL DE PRESENCIA Y PROJECTES PER INTERNET

LLICENCIA  D’US DEL PRODUCTE

 

STUNDAGLAS,   per la acceptació de aquest  contracte , s’obliga a donar al CLIENT, previ acord del mateix, un servei d’us i manteniment  del servei STUNDAGLAS ( Control de Presencia i projectes) en els següents termes i condicions.

Condicions de Garantia

1.-     PRESTACIONS DERIVADES DEL CONTRACTE

1.1 El contracte te com objecte la prestació, per part de STUNDAGLAS, del us de llicencia  del servei de control de presencia i projectes, ubicat en els nostres  servidors externs, per un numero contractat d’empleats de la seva empresa, i l’enviament  d’informació  que s’obté  respecte d’aquesta aplicació, mitjançant  correu electrònic a la/s adreces  subministrades per el client.

1.2 El  numero d’hores d’atenció  telefònica en manteniment (en cas de tenir contractat el suport telefònic), es de 2 hores mensuals,  limitat en el seu  període de vigència  afectat, i s’especifica en las condiciones particulars de horaris de servei d’aquest contracte.

1.3 Las modificacions  del servei, així com  la petició d’informació no acordada en aquest  contracte, i per  necessitades de part del CLIENT,  seran efectuades, prèvia petició del CLIENT, i facturades segon preu hora de la tarifa en cada moment,  i tindran lloc  dins del horari laboral del departament tècnic  de STUNDAGLAS.

1.La formació i el servei tècnic es realitzarà via suport remot. En cas de ser necessària la intervenció per part de STUNDAGLAS en les instal·lacions del CLIENTE, es realitzarà previ acord entre les parts.    

 

2.-     SERVEI  OBJECTE DEL CONTRACTE

 

2.1 La llicencia  d’us del servei contractat , correspon a l’aplicació de Control de presencia i projectes que permet  indicar marcatges mitjançant  una plana Web allotjada en el hosting contractat, i gestionar els marcatges rebuts  per la nostra  Web de STUNDAGLAS, i els processa i calcula per obtenir  dades de temps de treball i d’absències  del  empleats, a mes els remet   al CLIENT via correu electrònic.

La informació que la aplicació permet obtenir s’envia per  correu electrònic al CLIENT, (excepte  condicions  particulars estipulades en contracte) es la següent:

-      Informació dels empleats amb falta de marcatges o dies no informats.

-      Llistat  de marcatges de tots els empleats de l’empresa.

-      Llistat  d’hores de treball , hores de excés, hores de defecte, absències per tots els motius, etc.

-      Informe per  pantalla de la situació  de cada empleat en línia.

-      Informe per  pantalla dels dies pendents de justificar dels empleats, amb possibilitat de enviar dita  informació per mail (pdf i Excel) a tots els empleats donats d’alta en la aplicació.

-      Informe d’absentisme laboral de cada empleat i el percentatge que suposa aquest  temps.

-      Informe de geo-posicionament(1) de cada marcatge efectuat.

3.-     COBERTURA DEL SERVEI

3.1 STUNDAGLAS realitzarà els serveis indicats  en la clàusula Prestacions derivades del Contracte, en tot el territori nacional e internacional des de els seus centres d’Asistencia. 

3.2 STUNDAGLAS realitzarà l’enviament  de la informació resultant dels marcatges de control de presencia i projectes, indicats  per  els empleats del CLIENT  en la Web de STUNDAGLAS. Aquesta informació en formato llistat   PDF, Excel o impressió per  pantalla,  serà enviada  a les  adreces  de correu electrònic indicades per  el CLIENT.

En cas de no disposar  de recursos el CLIENT per rebre  la informació via correu electrònic, haurà  de notificar-ho a STUNDAGLAS,  per el seu posterior reenviament  per  altres mitjans.   

 

4.-     DURADA   DEL CONTRACTE

4.1 Aquest contracte  entrarà en vigor i tindrà la durada  especificada  en las condiciones indicades a la web,  i serà renovable automàticament anualment en idèntiques condicions, excepte denuncia per  qualsevol de les parts per  correu certificat, un mes como a mínim abans de la expiració del període de vigència.

5.-     RESCISIÓ DEL CONTRACTE

5.1 Aquest contracte podrà donar-se per acabat per qualsevol de les parts al complir-se el període indicat en les condicions particulars, o en qualsevol  moment a partir de dita  data, sempre que la seva cancel·lació es comuniqui prèviament per  escrit a l’altre part, amb una antelació de al menys un mes, i així serà la baixa efectiva a partir de l’últim període facturat, a comptar des de la recepció de la baixa.

5.2 En cas d’incompliment per una de les parts de les obligacions que es derivin del contracte, l’altre part podrà, mitjançant  carta certificada amb comprovant de rebut , exigir el compliment de les obligacions que li correspon, donant  per això  un temps prudencial. Un cop finalitzat aquest  temps , si la part demandada no ha complert les seves obligacions, l’altre part podrà rescindir el contracte de ple dret, sense necessitat de cap altre  formalitat legal.

5.3 STUNDAGLAS  podrà rescindir el contracte de ple dret sense comunicació alguna ni formalitat legal en els següents  casos:

- Quan les obligacions de pagament no s’hagin  complert  per  part del CLIENT.

6.-     CONDICIONS DE PAGAMENT  

6.1 La facturació del contracte serà anual.

La forma de  pagament serà  la indicada per  el Client en l’àrea de l’usuari del panell de Control de la web, o en el seu cas las acordades e indicades en contracte.

6.2 Tot servei o entrega de material no cobert per aquest contracte, serà facturat apart.

6.3 Qualsevol retard en el pagament  donarà lloc  a la cancel·lació del servei.

6.4 Qualsevol modificació afegida a la configuració del servei  inicial per  part del CLIENT, donarà  dret  a STUNDAGLAS a l’ampliació de la quantia de la facturació, comunicant-t’ho per  escrit al CLIENT. Si en un termini de trenta dies següents  a la notificació, no ha manifestat la seva  conformitat, es considerarà acceptada la ampliació per  part del CLIENT.

6.5 Els preus estipulats en el contracte no sofriran cap modificació en els dotze  primers mesos

d’entrada en vigor del mateix. Per els períodes següents, es podran revisar els preus d’acord amb  l’índex de preus  al consum per el conjunt Nacional establert  per  el Instituto Nacional de Estadística.

7.-     CONTACTE AMB SERVEI TECNIC

 

7.1 El contacte amb els servei tècnic es podrà realitzar mitjançant telèfon, o a través del panell de control de l’administrador.  

El temps  de resposta del servei tècnic de STUNDAGLAS serà dins de les 6 primeres hores laborables.

STUNDAGLAS no es farà responsable del mal funcionament  dels servidores externs contractats, (Sempre que es pugui justificar les interrupcions). En cas de mal funcionament de la pàgina  Web de STUNDAGLAS, el temps  de resposta serà de 6 hores, des de l’avís per  part del CLIENT fins la intervenció del servei tècnic  de STUNDAGLAS.

8.-     HORARIS DE SUPORT DEL SERVEI

- STANDARD

De Dilluns a Divendres  laborables  de 9:00 a 18:00 hores

9.-     LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

9.1 En cap cas, STUNDAGLAS  serà responsable dels danys produïts per incompliment de responsabilitats del CLIENT o per  qualsevol danys indirectes, como podria ser la pèrdua de beneficis o economies previstes, o per  qualsevol reclamació que pugues ser realitzada per  tercers, inclòs quan  STUNDAGLAS  hagués estat advertit de la possibilitat de aquest danys, pèrdues o reclamacions.

STUNDAGLAS no assumirà responsabilitat alguna si la impossibilitat de prestar els serveis es degut  a causa  major (pujades de tensió per  part de las companyies elèctriques, tempestes, vandalisme,  qualsevol catàstrofe natural i la no disponibilitat dels serveis de hosting generals de internet subcontractats a altres companyies).

10.-   PRESTACIONS NO COBERTES  PER  EL PRESENT CONTRACTE

10.1 Totes les modificacions realitzades a la informació, un cop enviada per STUNDAGLAS al CLIENT.

10.2 Les averies ocasionades per:

- Negligència, errors de manipulació, i mes generalment de tota mala utilització rellevant de la responsabilitat del CLIENT.

- De tota causa de força major.

- De tot dany comes per personal del CLIENT i el seu equipo de treball en els sistemes  de STUNDAGLAS.

11.-   CONDICIONS DE TREBALL  I ACCES A LES INSTALACIONS

11.1 El personal de STUNDAGLAS i qualsevol altre  persona designada per l’empresa, tindrà lliure accés a la informació enviada per el CLIENT a la Web de STUNDAGLAS, a fi i efecte de poder efectuar las prestacions corresponents. Així mateix, tindran lliure accés a tota la informació referent a empleats, horaris i marcatges, prèvia lectura del present contracte.

11.2 El CLIENT posarà  a disposició del personal de STUNDAGLAS, una persona de contacte com a interlocutor  per fer les consultes, modificacions  i adaptacions necessàries per el correcta funcionament del programa i el correcta subministrament de dades al CLIENT.  Aquesta persona haurà  d’actuar com Administrador del sistema.

11.3 Tota la documentació tècnica, així com  les copies dels informes tècnics entregats al CLIENT, hauran de ser guardats amb tota la cura necessària per el Client  a les  seves  oficines, que las posarà  al servei del representant de STUNDAGLAS a l’hora de qualsevol intervenció.

11.4 El CLIENT designarà igualment a una persona encarregada de firmar la acceptació del informe de servei realitzat  per  STUNDAGLAS.

11.5 Si STUNDAGLAS. ho considera necessari per la bona execució dels serveis objecte del present contracte, o si suposa que l’origen de la errada dels  equips que acull el mateix pot  ser degut al serveis o material instal·lat en els equips del CLIENT, el CLIENT haurà de procedir en el menor temps  possible al des-muntatge o desinstal·lació  de dit material o servei.

11.6 El CLIENT haurà de preveure la presencia d’una persona amb un grau de responsabilitat suficient per garantir la seva permanència al costat del tècnic  de STUNDAGLAS durant la execució de las intervencions o cursos de formació, en particular las que es facin fora del seu horari de treball.

12.-   OBLIGACIONS LEGALS

12.1 En compliment de l'article 12 de la Llei de Protecció de Dades Espanyola (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), el client, que actua en primera instància com a administrador del servei serà el responsable del tractament de les dades i quan requereixi algun tipus d'informació a Stundaglas SL, s'establirà expressament a Stundaglas SL com a encarregat del tractament i únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament.

12.2  STUNDAGLAS es compromet a la salvaguarda i confidencialitat de les dades del CLIENT i a no cedir a tercers sota cap circumstancia que no sigui la de complir les condiciones del present contracte.

Complint amb  la llei de protecció de dades, de conformitat amb l’establert  per  la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal STUNDAGLAS, titular i responsable del lloc Web www.stundaglas.com,  informa l’usuari d’aquest  lloc de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per  STUNDAGLAS y sota la seva  responsabilitat.

STUNDAGLAS manté  els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Real Decret  994/1999, de 11 de juny, relatiu a las mesures de seguretat  dels fitxers automatitzats que contenen  dades  de caràcter personal, i ha establert  tots  els mecanismes i el medis tècnics al seu abast  per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que

l’usuari faciliti a través del lloc Web.

12.3 En compliment amb l'article 12 de la Llei de Protecció de Dades de l'Agència de Protecció de Dades Espanyola, un cop finalitzada la prestació contractual, les dades de caràcter personal seran destruïts, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

13.-   TEMES GENERALS

13.1 Els drets i les obligacions resultants del present contracte no podran ser cedides o tramitades a tercers sense el previ consentiment de STUNDAGLAS.

13.2 Tota intervenció de STUNDAGLAS  efectuada per  petició o acord del CLIENT fora de les hores de treball  (de 9:00 a 18:00 hores) o les especificades en las Condiciones Particulars del contracte de manteniment, donarà  lloc a una facturació sobre la base de la tarifa en vigor.

13.3 Queda entès  que el CLIENT salva-guardarà   totes les informacions o programes que puguin tenir els equips que ell confia a STUNDAGLAS, qui no es responsabilitzarà de cap manera del contingut específic dels programes que li siguin fiats.

13.4 Aquest contracte únicament podrà ser modificador per un annex o contracte escrit, degudament signat per persones autoritzades en representació del CLIENT i STUNDAGLAS, quedant sense efecte qualsevol altre variació dels termes y condiciones de les mateixes que puguin existir en qualsevol altre comanda  o notificació escrita del CLIENT.

13.5 Els imports, si s’indiquen, en aquest contracte no inclouen cap impost ni tasses, ja que tots   els que corresponguin s’inclouran en la/s factures.

13.6 Els termes i condiciones d’aquest contracte podran ser modificats per  STUNDAGLAS en cada moment, notificant per escrit al CLIENT.

13.7 Ambdues parts, amb expressa renuncia al fur que els hi pugui correspondre, acorden  sotmetre  totes les controvèrsies que poguessin sorgir en relació amb  el present contracte als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

13.8 El CLIENT reconeix que ha llegit aquest contracte i accepta regir-se per els  seus termes y condiciones. Així mateix, el CLIENT convé que aquest  contracte y els seus annexes  es la declaració total i exclusiva de l’acord entre les partes, que substitueix  qualsevol proposta o acords anteriors, orals o escrits, i així mateix sobre qualsevol comunicació entre les partes relatives al objecte d’aquest  contracte.

 

14.-   VARIOS 

Als càrrecs  previstos en aquest contracte s’afegiran els imports equivalents a qualsevol  impost, sigui quin sigui la seva denominació, que graven aquests càrrecs o es basen en ells, o en aquest  contracte, i/o els serveis prestats en compliment del mateix i incloent els impostos nacionals, autonòmics, locals, de privilegi que graven els ingressos bruts, així com  qualsevol altre  impost, drets o quantitats  que hagin pagat o hagin de pagar  STUNDAGLAS per  conceptes anteriors, amb exclusió dels impostos que graven el beneficio net.

Qualsevol de les partes que firmen pot donar per acabat aquest contracte per  incompliment de l’altre  en qualsevol dels seus termes i condicions.

Aquest  contracte es regirà per les lleis espanyoles i ambdues parts acorden sotmetre als  jutjats i tribunals de BARCELONA qualsevol discrepància que pugues sorgir en la interpretació i compliment del mateix.